Cách Sử Dụng Hàm MOD Để Chia Lấy Phần Dư Trong Excel Có Ví Dụ Minh Họa

cách sử dụng hàm mod trong excel

Trong Excel cơ bản, hàm MOD là hàm dùng để chia lấy phần dư của một phép chia và có thể áp dụng để tính thời gian dư trong ngày, trong tuần. Sau đây, mình sẽ giới thiệu các bạn cách sử dụng hàm MOD – Hàm chia lấy phần dư trong Excel một cách đơn giản nhé.

1. Cú pháp của hàm MOD

Hàm MOD có cú pháp là =MOD(number,divisor). Trong đó:

  • Number: bắt buộc. Số bị chia.
  • Divisor: bắt buộc. Số chia.

Lưu ý:

  • Nếu số chia là 0, hàm MOD sẽ trả về giá trị lỗi #DIV/0!
  • Hàm MOD có thể được biểu diễn bằng các số hạng của hàm INT (lấy phần kết quả nguyên):

MOD(n,d) = n – d*INT(n/d)

2. Cách sử dụng hàm MOD

Ví dụ 1: Sử dụng hàm MOD để tính số dư của phép chia bảng sau đây:

ví dụ hàm mod

Bước 1: Tại ô tham chiếu D3, bạn nhập hàm: =MOD(B3,C3). Với B3 là số bị chia và C3 là số chia.

công thức hàm mod

Bước 2: Nhấn Enter để hiển thị kết quả. Để có thể hiển thị kết quả cho các ô còn lại: Bạn chọn vào ô kết quả D3, ngay góc dưới bên phải ô xuất hiện dấu cộng màu đen, bạn chọn vào dấu cộng đó, giữ chuột và kéo dọc xuống để hiển thị kết quả của những học sinh còn lại.

Sau đây là kết quả:

kết quả ví dụ

Như vậy, ở đây thì kết quả số dư mang dấu của số chia.

  • Chia -15 cho 6=> ta được số dư là 3,mang dấu của số chia là cộng.
  • Chia -20 cho -6=> ta được số dư là -2, mang dấu của số chia là trừ.
  • Đối với trường hợp Divisor=0 thì trả về giá trị lỗi #DIV/0!

Trả lời